SJfenglinxVersion 1.000字形图 前往字体下载页面
该字体一共有7669个字形图,免费字体网仅展示前 200 个简单字形图
拖动滑块调整大小 :

0 .notdef
1   space
2 A A
3 Á Aacute
4 Â Acircumflex
5 Ä Adieresis
6 Å Aring
7 Ã Atilde
8 Æ AE
9 B B
10 C C
11 Ç Ccedilla
12 D D
13 Ð Eth
14 E E
15 É Eacute
16 Ê Ecircumflex
17 Ë Edieresis
18 È Egrave
19 F F
20 G G
21 H H
22 I I
23 Í Iacute
24 Î Icircumflex
25 Ï Idieresis
26 Ì Igrave
27 J J
28 K K
29 L L
30 M M
31 N N
32 Ñ Ntilde
33 O O
34 Ó Oacute
35 Ô Ocircumflex
36 Ö Odieresis
37 Ò Ograve
38 Ø Oslash
39 Õ Otilde
40 ΠOE
41 P P
42 Þ Thorn
43 Q Q
44 R R
45 S S
46 Š Scaron
47 T T
48 U U
49 Ú Uacute
50 Û Ucircumflex
51 Ü Udieresis
52 Ù Ugrave
53 V V
54 W W
55 X X
56 Y Y
57 Ý Yacute
58 Ÿ Ydieresis
59 Z Z
60 Ž Zcaron
61 uniFF21
62 uniFF22
63 uniFF23
64 uniFF24
65 uniFF25
66 uniFF26
67 uniFF27
68 uniFF28
69 uniFF29
70 uniFF2A
71 uniFF2B
72 uniFF2C
73 uniFF2D
74 uniFF2E
75 uniFF2F
76 uniFF30
77 uniFF31
78 uniFF32
79 uniFF33
80 uniFF34
81 uniFF35
82 uniFF36
83 uniFF37
84 uniFF38
85 uniFF39
86 uniFF3A
87 a a
88 á aacute
89 â acircumflex
90 ä adieresis
91 à agrave
92 ā amacron
93 å aring
94 ã atilde
95 æ ae
96 b b
97 c c
98 ç ccedilla
99 d d
100 ð eth
101 e e
102 é eacute
103 ě ecaron
104 ê ecircumflex
105 ë edieresis
106 è egrave
107 ē emacron
108 f f
109 g g
110 h h
111 i i
112 í iacute
113 î icircumflex
114 ï idieresis
115 ì igrave
116 ī imacron
117 j j
118 k k
119 l l
120 m m
121 n n
122 ń nacute
123 ň ncaron
124 ñ ntilde
125 o o
126 ó oacute
127 ô ocircumflex
128 ö odieresis
129 ò ograve
130 ō omacron
131 ø oslash
132 õ otilde
133 œ oe
134 p p
135 þ thorn
136 q q
137 r r
138 s s
139 š scaron
140 ß germandbls
141 t t
142 u u
143 ú uacute
144 û ucircumflex
145 ü udieresis
146 ù ugrave
147 ū umacron
148 ǎ uni01CE
149 ǐ uni01D0
150 ǒ uni01D2
151 ǔ uni01D4
152 ǖ uni01D6
153 ǘ uni01D8
154 ǚ uni01DA
155 ǜ uni01DC
156 ǹ uni01F9
157 ɑ uni0251
158 ɡ uni0261
159 ḿ uni1E3F
160 uniFF41
161 uniFF42
162 uniFF43
163 uniFF44
164 uniFF45
165 uniFF46
166 uniFF47
167 uniFF48
168 uniFF49
169 uniFF4A
170 uniFF4B
171 uniFF4C
172 uniFF4D
173 uniFF4E
174 uniFF4F
175 uniFF50
176 uniFF51
177 uniFF52
178 uniFF53
179 uniFF54
180 uniFF55
181 uniFF56
182 uniFF57
183 uniFF58
184 uniFF59
185 uniFF5A
186 v v
187 w w
188 x x
189 y y
190 ý yacute
191 ÿ ydieresis
192 z z
193 ž zcaron
194 ª ordfeminine
195 º ordmasculine
196 А uni0410
197 Б uni0411
198 В uni0412
199 Г uni0413
 下载字体